MIETTEEN HYVÄN MIELEN TALOSÄÄNNÖT Päivitetty 22.11.2018


Talosäännöt täydentävät yhdistyksen sääntöjä ja niiden avulla pyritään yhdistyksen toimitiloissa ylläpitämään ihmisten välistä tasa-arvoa, kannustamaan toisten kunnioittamiseen sekä lisäämään yleistä viihtyvyyttä.

Yhdistyksemme on kaikille mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu avoin yhteisö. Olemme uskonnollisesti, poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumattomia eikä kukaan yksityinen jäsen voi kieltää muita ihmisiä tulemasta yhdistyksen toimitiloihin. Hyväksymme erilaiset ihmiset ja erilaiset mielipiteet. Pyrimme tukemaan ja auttamaan toinen toisiamme. Toimimme keskinäisen kunnioituksen periaatteella.

Yleisen viihtyvyyden toimitiloissa turvaamme päihteettömyydellä ja tupakoimalla ulkona siihen varatulla alueella. Tupakointi on kielletty sisätiloissa ja ulko-oven läheisyydessä ( Tupakkalaki ). Tupakoitsijat huolehtivat tupakkapaikan siisteydestä niin, että natsat ja roskat laitetaan roskapurkkiin. Tätä valvovat tarvittaessa keittiövastaava, toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

Hyvän Mielen Talosääntöjen tavoitteisiin päästään, kun jäsenet pyrkivät käyttäytymään asiallisesti, välttävät riitelyä toisten kanssa ja kunnioittavat toinen toisiaan. Jos joku kuitenkin käyttäytyy täysin epäasiallisesti esim. on päihtyneenä toimitiloissa, haastaa riitaa, puheillaan tai teoillaan loukkaa muita, hänet voidaan pyytää poistumaan yhdistyksen tiloista. Poistumaan voi ohjata henkilökunnan edustaja, keittiövastaava tai muu vastuussa oleva yhdistyksen jäsen. Mikäli poistumispyyntöön ei suostuta, pyydetään poliisilta virka-apua.

Hallitus voi antaa häiriökäyttäytymisestä huomautuksen, määräaikaisen porttikiellon (1-4kk) tai erittäin vakavissa tapauksissa erottaa jäsenyydestä välittömästi.


Hyvän mielen Talosäännöillä tuemme yhdessä yhteistä hyvää mieltä ja viihtyvyyttä.


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki Miete ry ja sen kotipaikkakunta on Lahti

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotipaikalla ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, edistää jäsentensä mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys vaikuttaa siihen, että mielenterveyspalveluja tarvitsevien erityistarpeet otetaan kunnissa huomioon palveluista päätettäessä.

3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta vertaistukea, pajatoimintaa, keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintototoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, hakee erilaisia avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsentyypit ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä asiasta kiinnostunut yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.

Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö ( esim. yritykset, yhdistykset ) tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua erityisesti ansioituneen puheenjohtajansa. Yhdistyksellä voi ola vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenensä.

Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua.

Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen eronneeksi katsominen
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään yhden ( 1 ) kalenterivuoden ajan eräpäivästä.

Jäsenen erottaminen
Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § JÄSENTEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

6 § YHDISTKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi ( 2 ) sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syksyllä ennen joulukuun 15. päivää. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1 / 10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilnmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen ( 30 ) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää.

Yhdistyksen kokousten asiat
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslaissa mainitut kokouskutsua koskevat määräykset. Yhdistyksen syyskokouksen ja yhdistyksen kevätkokouksen sääntömääräiset asiat on eritelty tarkemmin edempänä.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä tekstiviestinä kullekin jäsenelle aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.


Äänioikeus ja vaalit
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi ( 1 ) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi jos asia on sentyyppinen, että se yhdistyslain mukaan vaatii hyväksytyksi tullakseen säännöissä määrätyn määräenemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on aina suoritettava umpilipuin.

Aloiteoikeus
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 )
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ( 2 ) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet kullekin jäsentyypille seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista
palkkioista
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
8. Valitaan kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Kokouksen päättäminen

8 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 )
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ( 2 ) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

9 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, Hallituskausi on kaksivuotinen ja koskee koko hallitusta. Uusi halitus valitaan kahden vuoden välein. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi ( 5 ) varsinaista jäsentä sekä neljä ( 4 ) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa sekä oikeus tarvittaessa saada eriävän mielipiteensä kirjatuksi hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä ( 4 ) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kahta ( 2 ) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan ( 3 / 4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT